Historik

Historik


Kung Valdemars Segelled

När Danmark hade erövrat Estland i början av 1200-talet var det nödvändigt med en väg till det erövrade riket. Den danske kungen Valdemar Sejr lät nedteckna segelledens sträckning från Blekinge till Estland, därav namnet ”Kung Valdemars Segelled”.


Båtarna var grundgående och av öppen typ, därför går segelleden inomskärs nära den vackra Östersjökusten.

Lilla Arkösundet är en del av Kung Valdemars Segelled, i

beskrivningen av leden benämns sundet som ”Alrecki” efter den ”räcka av alar” som växer utmed kanalens sidor.

Den lilla lagunen i mitten av kanalen kallades för ”Djupa Hålet” och var en ankringsplats för fartygen som gick genom kanalen. Vattnet i sundet stod på 1200-talet cirka 3 meter högre än idag.


Från 1980-talets början blev framkomligheten allt sämre p.g.a. landhöjning och igenslamning. Under torra somrar var vattendjupet några få centimeter och vassen växte tät kring den allt smalare kanalen.


Maila info@lillaarkosundet.se för mer information.