Historik

Lilla Arkösundet

kanalen mellan Arkö, Hästö och Aspö

Historik 1200-tal till 2013

2013: Kanalen rensas


Ny grävning av Sundet genomfördes mellan 6 och 25 november 2013. 

Föreningen anlitade Viktor Hellberg som huvudentreprenör och ägare av pråmen. Han anlitade i sin tur Inge Gustavsson som grävmaskinist. Arbetet utfördes inom ramen för Länsstyrelsens tillstånd, vilket innebär att grävningen började vid första kröken räknat från södra inloppet (mot Arkösund). De grävda delarna av Sundet håller nu önskvärt djup och förhoppningsvis ökar genomströmningen så att en del av det lösa slam och de tångrester som ligger i inloppet kan spolas ut. 

För att skydda lagunen mot grumling lades en läns av fiberduk längs kanalen under hela arbetstiden. Massorna lades upp längs kanten.


Hela kostnaden täckdes av föreningens befintliga kassa och finansieringen har alltså helt och hållet skett genom medlemsavgifterna. Ett 30-tal av föreningens drygt 100 medlemmar löste ett tioårigt medlemskap, vilket gjorde att summan som behövdes samlades in. 

2005: Intresseföreningens 10-årsjubileum


När föreningen firade 10-års jubileum 2005 kom landshövding Björn Eriksson och klippte det blågula bandet vid kanalens mynning


1995: Intresseföreningen bildas och kanalen rensas

Intresseföreningen Lilla Arkösundet bildades 1995 för att öppna upp kanalen för genomfart. Med hjälp av bidrag från medlemmar och övriga intresserade rensades kanalen till 8 meters bredd och 1,5 meters djup.

Föreningens medlemmar har sedan dess idogt arbetat med att hålla kanalen i trim.  Vassen längs kanalens kanter skärs 3-4 ggr/år för fortsatt framkomlighet. Arbete görs med att markera leden och informera båtägare om fartbegränsningen (inga svallvågor!) för att undvika igenslamning.

1980-tal: kanalen blir svårframkomlig


Från 1980-talets början blev framkomligheten allt sämre p.g.a. landhöjning och igenslamning. Under torra somrar var vattendjupet några få centimeter och vassen växte tät kring den allt smalare kanalen.

1200- talet: Kung Valdemars Segelled


När Danmark hade erövrat Estland i början av 1200-talet var det nödvändigt med en väg till det erövrade riket. Den danske kungen Valdemar Sejr lät nedteckna segelledens sträckning från Blekinge till Estland, därav namnet ”Kung Valdemars Segelled”.


Båtarna var grundgående och av öppen typ, därför går segelleden inomskärs nära den vackra Östersjökusten. Lilla Arkösundet är en del av Kung Valdemars Segelled, i beskrivningen av leden benämns sundet som ”Alrecki” efter den ”räcka av alar” som växer utmed kanalens sidor.

Den lilla lagunen i mitten av kanalen kallades för ”Djupa Hålet” och var en ankringsplats för fartygen som gick genom kanalen. Vattnet i sundet stod på 1200-talet cirka 3 meter högre än idag.